Gruppen
Aktive Gruppe 1
(M ärz 200 9)
Gru p p en h rer: A lexan d er S ch ü tt,
stellv . GF : H auke D ue nsing
-
Knop
(v . l. n. r.)
2. R eih e:
C hristian H ot h, F rank Kno p, Oliv er Knop , S ascha Gehrk e, Ing o M üller,
M atthias San der, C hris tian D e eke, Andre as K ay ka, Jan D u ensing
-
K nop, Jens Artelt,
H endrik F rerking , H olg er D uensing , Al ex ande r Schütt ,
Anto n F ick
1. R eih e:
H ein o Krag e, H auke D uensing
-
Kn o p, Karst en Kno p, Bea trise R uth,
C hristian W ig g ers, M ai k F iene, M arcel Bierm ann
(nicht au f d em Bild)
Jörn M ey er
Aktive Gruppe 2
(Mär z 200 9)
Gr uppenführ er : R olf B ar tling,
stellv .
GF: D irk T arg ow ski
(v . l. n. r.)
2. R eih e:
St e ffen G az ioch, T h o m as Mey er, J ürg en Bülow , Jürg en B artling ,
H innerk Grün hag e, Ka rl
-
H ein z Olschew ski, Ste ff e n B artling
1. R eih e:
R ol f Bartling , C ord Po ppe ,
Je ns L an g rehr, Mathias H erb urg ,
W i l f rie d Krüg er, D a niel D ierking , D irk T arg ow ski
(nicht au f d em Bild)
Markus Bartling , H einrich Bern hardt , W i l f ried D uensing , D etle f K näb e, C hristian
Kraemer, K arl
-
H einz M ey er
Aktive Gruppe 3
( März 200 9)
G ru p p en f ü h rer:
Ulr ic h Sch n eid er,
st ellv.
G F : Ber nd
-
Chr isto ph H ö per
( v. l. n. r .)
2. Reih e:
Rob er t P opp e, Mar kus W i eb e, He n ning Ahr ens, Rainer K ü fer ,
F r iedhelm Thies, J ör g Schnei der , Je ns Kr a us e, Michell Kr a use,B er n d
-
Chr istoph
Höper
1. Reih e:
I ng o Naw ior , Ulr ich Schneid e
r , F elix Schliep hake , Jör g F r er king ,Ker stin
Bor ne m a nn, J ür g en B unke, An dr ea T hur ow , Mar co Rabe,Ulr ich Lau e
( nicht au f d em Bild)
Tor b en F isch er , Tim Höper , Ma thias Pop pe
Altersgruppe
(März 200 9)
Gruppenführer: Wi ll i Knop
(v . l. n. r. )
2. Reih e:
W e r
ner Mag ers, Le o Bönig , Hart mut Müller, Friedrich Fre rking ,
Heinz
-
Ul rich S chöling , A lbert T hieß e, Friedric h Fiene
1. Reih e:
Hans
-
Dieter S charring haus en, Hei n rich Grünhag e, Frit z T hieße,
K arl
-
Heinz W ich m a nn, Günter K ay ka, W illi Kn op, Hei nz
-
Diet er Lindwedel
Diet er K raus e, Herb ert Mag ers
(nicht au f d em B ild)
Heinz Rung e, E rich Frerking , S ieg f ried Mey er
-
Leseberg
Freiwillige Feuerwehr Rodewald